July 14th Zazenkai with Genro Lee Milton Sensei

by mattfetting

genro bhz zazenkai 2018

genro bhz zazenkai 2018